Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie z powództwa przeciwegzekucyjnego zaincjowanego przez Klienta Banku uznał, że wobec istnienia w umowie niedozwolonych klauzul indeksacyjnych – wypowiedzenie kredytu dokonane przez Bank jest nieskuteczne!

W ocenie Sądu Okręgowego w Poznaniu, należało stwierdzić powyższych klauzul indeksacyjnych (czyli ustalających wysokość raty kredytu według kursu CGF), gdyż kształtują one prawa i obowiązki konsumenta (kredytobiorcy) w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszając jego interesy. Zdaniem Sądu, wyżej opisany sposób ustalania kursu franka szwajcarskiego wpływał bezpośrednio na wysokość zobowiązania powodów.

W ocenie Sądu, Bank konstruując swoje uprawnienie we wskazany powyżej sposób w tym zakresie przyznał sobie prawo do jednostronnego regulowania wysokości transz kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego, wysokości rat kredytowych czy też salda kredytu w chwili jego przewalutowana, a to poprzez samodzielne ustalanie kursu kupna tej waluty. W opinii SO w Poznaniu, istoty tegoż problemu nie rozwiązywała nawet możliwość ustalenia kursu wymienionej waluty przez powodów na podstawie tabeli kursowej znajdującej się na stronie internetowej pozwanego Banku, o której to możliwości zaznaczył pozwany w odpowiedzi na pozew. Sąd uznał, że prawo banku do ustalania kursu waluty w świetle zawartej przez strony umowy nie doznawało żadnych formalnych ograniczeń, w umowie nie wskazano bowiem kryteriów kształtowania kursu. W szczególności postanowienia umowy nie przewidywały, aby aktualny kurs franka szwajcarskiego ustalony przez bank pozostawał w określonej relacji do aktualnego kursu tej waluty ukształtowanego przez rynek walutowy, lub np. w określonej relacji do kursu średniego waluty publikowanego przez NBP. Strona pozwana nie podjęła nawet próby wykazania, iż przedmiotem ustaleń stron był mechanizm tworzenia tabel kursowych, które następnie miały być podstawą przeliczeń. Mechanizmu tego nie przedstawiła także w toku niniejszego postępowania.

W konsekwencji zdaniem SO w Poznaniu taka regulacja stanowi o naruszeniu dobrych obyczajów, które nakazują, aby ponoszone przez konsumenta koszty związane z zawarciem umowy były możliwe do przewidzenia. W tym zakresie w ocenie SO w Poznaniu postanowienia ustalające czynniki jakimi powinien kierować się bank przy ustaleniu kursu kupna waluty winny być czytelne dla przeciętnego konsumenta nie wymuszającego na nim konieczności skorzystania w skrajnych przypadkach z odpłatnej pomocy doradców zajmujących skomplikowaną inżynierią rynku finansowego i bankowego aby w istocie rozwikłać wysokość zadłużenia wobec Banku.

Ostatecznie Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał opierając się o przeprowadzony dowód z opinii biegłego, że na chwilę wystawienia przez Bank bankowego tytułu wykonawczego powodowie – przy założeniu stwierdzonej przez Sąd bezskuteczności indeksacji walutowej, klienci Banku posiadali nadpłatę a nie zaległość, co skutkowało wydaniem przez SO w Poznaniu orzeczenia o pozbawieniu wykonalności tytuł wykonawczego Banku.

Źródło: http://orzeczenia.poznan.so.gov.pl/content/$N/153510000006003_XII_C_002718_2014_Uz_2016-04-12_002