Prezes Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji wydając istotne poglądy w sprawie – wspiera kredytobiorców w odzyskiwaniu pobranych przez Banki składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Urząd uznał kwestionowane postanowienia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego za niedozwolone ponieważ:
• konsument na ich podstawie nie może określić swoich praw i obowiązków,
• nie wskazują, jakie są warunki ubezpieczenia, jego zakres oraz jaki wpływ ma zawarcie umowy ubezpieczenia przez bank na sytuację kredytobiorcy,
• kredytobiorca nie ma wpływu na ewentualne zmiany umowy między bankiem a ubezpieczycielem (jest to istotne, ponieważ w tej sprawie doszło do zmiany podmiotu świadczącego ochronę ubezpieczeniową mimo, że warunki kontraktu w żaden sposób nie regulowały takiej możliwości a w umowie kredytu zdefiniowano konkretnego ubezpieczyciela),
• konsument nie otrzymał informacji na temat sposobu kształtowania się kolejnych opłat za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,
• obciążają kredytobiorcę kosztami ubezpieczenia, podczas gdy jedynym jego beneficjentem jest bank,
• nie informują kredytobiorcy o możliwym ryzyku żądań ubezpieczyciela o zwrot wypłaconego bankowi odszkodowania,
• uniemożliwiają konsumentowi sprawdzenie, czy został prawidłowo obciążony kosztami ubezpieczenia,
• klient banku musiał pokrywać koszty ubezpieczenia, bez wiedzy, za co tak naprawdę ponosi opłaty,
• przerzucają na kredytobiorcę ryzyko gospodarcze wynikające z prowadzenia działalności bankowej.

Istotny pogląd, w którym Prezes UOKiK wyraził powyższe stanowisko dotyczy sprawy o sygn. akt: I C 1615/16 – spór konsumenta z Bankiem Millennium.