Na podstawie prowadzonych dotychczas postępowań sądowych przeciwko Bankowi Millennium zaobserwowałyśmy, że umowy o kredyt hipoteczny zawierane z Bankiem MIlennium zawierają często niedozwolone klauzule umowne, które stanowią następujące zapisy umowy:
1) „Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy” (klauzula wpisana pod nr 3178);
2) „Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić umowę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium S.A.” (klauzula tożsama z wpisaną pod nr 3179).;
3) „Ostatni miesiąc ochrony ubezpieczeniowej, za który pobierana jest opłata z tytułu ubezpieczenia przypada w miesiącu, w którym do Banku wpłynie dostarczony przez Kredytobiorcę odpis z księgi wieczystej nieruchomości, o której mowa w § 2 ust 5, z prawomocnym wpisem hipoteki/hipotek na rzecz Banku.” .

Klauzule niedozwolone zawiera również Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A. Zawarto tam klauzule:
4) „Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku wprowadzenia nowych przepisów prawnych lub ich zmiany oraz dostosowania do koniecznych zmian wprowadzonych w obowiązującym w Banku systemie informatycznym”.
5) „Bank zastrzega sobie prawo do zmian cennika w okresie obowiązywania umowy kredytu, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z poniższych przyczyn:
a) zmiana parametrów rynkowych, środowiska konkurencji, przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych, stosowanych w sektorze bankowym,
b) zmiana poziomu inflacji bądź innych warunków makroekonomicznych,
c) zmiana zakresu lub formy świadczonych usług.”.
6) „W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy kredytu zwiększeniu ulegnie stosunek aktualnej wysokości salda zadłużenia kredytu wyrażonego w PLN do aktualnej wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń i/lub nastąpi zmiana wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń i/lub zagrożenie terminowej spłaty kredytu, i/lub pogorszenie się sytuacji finansowej Kredytobiorcy, Bank może zażądać ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu i/lub zlecić zbadanie stanu prawnego i technicznego oraz określenia wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia na koszt Kredytobiorcy.”

Powyższe klauzule zostały uznane za klauzule niedozwolone przez Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów m.in. w wyroku z dnia 14 grudnia 2010r., wydanym w sprawie XVII AmC 426/09 (utrzymanym w mocy przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21.10.2011r. – sygn. akt VI ACa 420/11).

W przypadku uznania powyższych klauzul przez Sąd za niedozwolone w postępowaniu sądowym z powództwa kredytobiorcy, kredytobiorca może otrzymać od Banku Millennium zwrot nadpłaty stanowiącej różnicę między ratami spłaconymi dotychczas, a ratami należnymi dla umowy, gdzie nieważna jest sprzeczna z naturą kredytu opisaną w prawie bankowym indeksacja kursami waluty CHF z tabeli kursowej Banku.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w celu ustalenia wysokości możliwej nadpłaty oraz przysługujących przeciwko Bankowi roszczeń:
adwokat Marzena Tajsner tel 535 552 660, adwokat Agata Kammer tel 500 027 288